Vzhledem k změnám v legislativě v roce 2012 níže uvádíme stručný přehled platných zákonů. Tyto nové zákony byly vydány 8.12.2011 s účinností od 1.4.2012:

  •  Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Zákon č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách upravuje poskytování specifických zdravotních služeb práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb, asistovaná reprodukce, sterilizace, změna pohlaví, psychochirurgické výkony, genetické vyšetření, …
  • Zákon č. 374/2011Sb., o zdravotnické záchranné službě
  • Zákon č. 375/2011Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné služby (§ 128 – Zrušovací ustanovení,  ke dni 1.4.2012 se ruší Zákon o zdraví lidu – č.20/1966 Sb., ke dni 1.4.2012 se ruší Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č.385/2006 Sb.)

PLS služby lze poskytovat podle „předcházejících“ – stávajících právních  předpisů ještě 1 rok a to  do 1.4.2013 (§53 – 59)

zaměstnavatel je povinen hradit PLS služby již od 1.4.2012 (§58 – výjimka z přechodného období

posudek se vystavuje dle nového zákona již od 1.4.2012 (§42, 43 – vyjádření MZ ČR)

§98 „(1) Pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících
poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle tohoto zákona, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.